Sociálna poisťovňa poskytuje desiatku dávok z úrazového poistenia. Všetky majú rôzne podmienky aj rôzne sumy


Zamestnancovi môže vzniknúť nárok na úrazové dávky za určitých podmienok.

Zdroj: pixabay.com

Zamestnancovi vznikne nárok na úrazové dávky, ak je zamestnávateľ úrazovo poistený a zamestnanec utrpí pracovný úraz alebo mu špecializované pracovisko pracovného lekárstva uzná chorobu z povolania. Vždy sa pritom zisťujú okolnosti pracovného úrazu alebo tejto choroby z povolania. Viac pre Rádio Vlna uviedla Jana Hrabková z odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne:

"Sociálna poisťovňa môže priznať nárok na úrazovú dávku (po splnení ďalších podmienok) až vtedy, ak ich zamestnávateľ uzná. Okolnosti prípadu preverujú inšpektoráty práce alebo orgány činné v trestnom konaní. Na ich výsledky musí Sociálna poisťovňa počkať a rešpektovať ich."

Na koho sa povinne úrazové poistenie vzťahuje a na koho nie?

Úrazové poistenie je povinné poistenie zamestnávateľa, teda nie priamo zamestnanca, ale ani živnostníkov či dobrovoľne poistených. Títo nárok na úrazové dávky nemajú, keďže si úrazové poistenie neplatia. Jana Hrabková vysvetľuje: 

"Poistiť sa pred takýmito rizikami môžu v komerčných poisťovniach. Nárok na úrazové dávky má teda iba zamestnanec resp. iné osoby ako napr. žiak strednej školy, študent vysokej školy, ak utrpeli pracovný úraz alebo im vznikla choroba z povolania pri praktickom vyučovaní. Ďalej sú to napr. dobrovoľný hasič, záchranár, člen horskej služby, ale aj manžel či manželka alebo nezaopatrené dieťa po takýchto osobách, resp. taká osoba, voči ktorej mal v čase úmrtia vyživovaciu povinnosť."

Poškodený musí podať žiadosť o konkrétnu úrazovú dávku.

"Závisí to od typu tejto úrazovej dávky a všetky žiadostí sú uverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne medzi Formulármi. Dávok je teda viac, pre každú zákon stanovuje osobitné podmienky, ktoré sú tiež zverejnené na našej stránke. Najčastejšou úrazovou dávkou je úrazový príplatok. Žiadosťou v tomto prípade je tlačivo vystavené ošetrujúcim lekárom," dodala Hrabková.

V akom prípade nárok na úrazové dávky nevznikne?

"Nárok nevznikne v tom prípade, ak sa zamestnávateľ alebo právnická osoba celkom zbaví zodpovednosti za poškodenie zdravia alebo smrť poškodeného podľa Zákonníka práce. Práve preto sa objasňujú okolnosti celého prípadu, v prvom rade tak robia inšpektoráty práce, resp. polícia a súdy. Ich rozhodnutiami je Sociálna poisťovňa viazaná," vysvetlila Hrabková. 

Po pracovnom úraze je vždy zamestnanec povinný podľa zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci i interných predpisov o úraze informovať zamestnávateľa a ten to nahlasuje Inšpektorátu práce, to je mimo kompetenciu Sociálnej poisťovne.

Zamestnanec zo svojej mzdy na úrazové poistenie neplatí, robí tak zamestnávateľ

Dávka sa počíta z vymeriavacích základov zamestnanca. Napríklad poškodený, ktorého mesačná mzda je 1000 eur a zamestnávateľ sa nezbaví zodpovednosti za pracovný úraz, teda miera zavinenia poškodeného je 0 %, má po splnení podmienok úrazový príplatok vo výške asi 279 eur mesačne v 31-dňovom kalendárnom mesiaci, resp. 242 eur pri 30-dňovom mesiaci.

 

Zdroj: Rádio Vlna