Kto má nedoplatky na daniach, môže prísť o vodičský preukaz


Novela daňového poriadku priniesla Finančnej správe nový nástroj v oblasti vymáhania nedoplatkov.

Zdroj: shutterstock.com

O čo presne ide, vysvetlila pre Rádio Vlna hovorkyňa Finančnej správy Ivana Skokanová:

„Od januára môže dlžníkom Finančná správa, to znamená, daňový alebo colný úrad zadržať aj vodičský preukaz. Táto forma exekúcie sa týka fyzických osôb a Finančná správa ju bude uplatňovať v tom prípade, ak iné, efektívnejšie a hospodárnejšie formy exekúcie nebudú úspešné.“

Ako to celé funguje v praxi ?
„Pred samotným začatím daňovej exekúcie exekútor preverí, či dlžník je držiteľom vodičského preukazu. Následne vydá rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania a dlžníkovi zašle daňovú exekučnú výzvu. V tejto ho upozorní, že v prípade, ak vymáhaný nedoplatok nebude v príslušnej lehote zaplatený, tak vydá daňový exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu.“

Ak dlžník tento nedoplatok nezaplatí v stanovenej lehote, exekútor doručí daňový exekučný príkaz polícii. A tá následne zablokuje vodičský preukaz v informačnom systéme. Každý policajt, ktorý bude vodiča kontrolovať, tak bude vedieť, že tento vodičský preukaz je zadržaný.

Hneď po vyrovnaní vymáhaného nedoplatku exekútor okamžite vydá rozhodnutie o zastavení daňového exekučného konania a toto doručí polícii, ktorá blokáciu vodičského preukazu zruší.


Existujú nejaké výnimky ?
Tento spôsob exekúcie nemožno uplatniť u tej skupiny dlžníkov, u ktorej je príjem priamo podmienený držbou vodičského preukazu, napríklad u vodičov z povolania.

Hovorkyňa Finančnej správy Ivana Skokanová:
„To, že príjem dlžníka je priamo podmienený držbou vodičského preukazu je povinný preukázať sám dlžník, a to napr. v odvolacom konaní. U dlžníkov, ktorí auto využívajú iba na prepravu, či na cestu z a do práce sa tento spôsob daňovej exekúcie samozrejme uplatniť môže.Tento nový spôsob exekúcie môžeme uplatniť na všetky nedoplatky evidované daňovými a colnými úradmi, a to napr. vrátane colného dlhu, pokút a takisto aj iných platieb, ktoré boli vymerané napr. aj podľa colných predpisov.“


Finančná správa upozorňuje, že dlžníci by mali okamžite aktívne komunikovať s daňovým alebo colným úradom, keď vedia, že ich finančná situácia sa zhoršila a nebudú schopní zaplatiť daň v lehote splatnosti.

Zdroj: Rádio Vlna