Daňoví exekútori sú v teréne


Finančná správa radí, čo robiť, ak sa dostanete do situácie, kedy neviete zaplatiť daň.

Zdroj: shutterstock.com

Jednou z foriem daňových exekúcií sú aj takzvané terénne akcie. Ide o akcie prostredníctvom neohlásených návštev.

Hovorkyňa Finančnej správy Ivana Skokanová pre Rádio Vlna povedala:  

 „Finančná správa takéto koordinované akcie vykonáva viackrát za rok. Len počas  poslednej akcie, ktorá sa konala v decembri sme zekzekvovali takmer 66 000 eur.“

 

Cieľom týchto terénnych akcií nie je primárne ich fiškálny výnos. Je to najmä efekt z hľadiska prevencie.

 

„Tento spôsob výkonu daňovej exekúcie má totiž preukázateľný vplyv na platobnú morálku daňových dlžníkov, a to najmä z obavy zo samotnej návštevy daňového exekútora. Zo strany finančnej správy, tak ide primárne o opatrenie prevenčného charakteru, ktorým chceme posilniť uvedomelosť daňových dlžníkov a zabezpečiť riadne a včasné plnenie si daňových povinností.“

 

Finančná správa vykonáva takéto akcie niekoľkokrát ročne. Daňoví exekútori, ktorí pracujú v teréne vykonávajú exekúciu priamo v prevádzke daňového dlžníka.

„Vždy sa preukážu preukazom príslušníka Finančnej správy a v súlade s daňovým poriadkom zaisťujú peňažné prostriedky nachádzajúce sa najmä v registračných pokladniciach. Financie odoberú za účelom pokrytia vymáhaného nedoplatku. Je dôležité povedať, že jednotlivé prevádzky môžu navštíviť aj opakovane.“

 

Tento nástroj využíva Finančná správa SR v prípadoch, keď je zrejmé, že dlžník dlhuje na daniach aj napriek tomu, že jeho majetkové pomery, najmä teda forma podnikania, nasvedčujú tomu, že svoje podlžnosti je schopný bez problémov uhradiť.

„V prípade, že daňový subjekt vie, že jeho finančná situácia sa zhoršila a nebude môcť zaplatiť daň v lehote splatnosti, je naozaj vhodné, aby začal komunikovať s daňovým alebo colným úradom, pretože tak dokážeme nájsť nejaké riešenie, ktoré povedie k obojstrannej spokojnosti.“

 Daňový subjekt môže písomne požiadať o odklad platenia dane alebo zaplatenie dane, respektíve daňového nedoplatku v splátkach, a to aj pred splatnosťou samotného nedoplatku.

Zdroj: Rádio Vlna