Kto bude mať nedoplatky na daniach, môže prísť o vodičský preukaz


Takto sa má zefektívniť výber daní.

Zdroj: shutterstock.com

Tento systém využívajú od roku 2009 aj exekútori v prípadoch neplatenia výživného. Novela sa dotkne fyzických osôb, ktoré dlžia na dani a majú vodičský preukaz.

Ako to má fungovať v praxi? Pre Rádio Vlna to vysvetlil Miroslav Šmál z tlačového odboru rezortu financií:

„Pred samotnou exekúciou správca dane zašle dlžníkovi výzvu na úhradu nedoplatkov a zároveň upovedomí dlžníka, že ak nedoplatok nebude uhradený začne s jeho vymáhaním. Proti tejto výzve je možné podať námietku, ktorá má odkladný účinok,“. 

Samotná exekúcia, zadržanie vodičského preukazu bude prebiehať ako každá iná.

„Začína vydaním rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania. Následne sa zašle daňovému dlžníkovi daňová exekučná výzva, v ktorej bude okrem iného uvedená výška daňového nedoplatku s upozornením, že ak nebude nedoplatok uhradený, správca dane vydá exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu,“.

Tento príkaz sa zašle orgánom policajného zboru,, ktorý patrí pod miesto pobytu dlžníka. Policajný zbor potom zabezpečí zadržanie vodičského preukazu. Takáto exekúcia je možná len proti fyzickým osobám. Nie však proti takzvaným profesionálnym vodičom. V zásade je ale jedno o akú daň ide.

Kedy bude zákon v platnosti?

„Novela zákona nadobudne účinnosť od 1.1.2020. Odvtedy správca dane môže uplatniť exekúciu zadržaním vodičského preukazu na existujúce nedoplatky, to znamená aj na tie, ktoré vznikli pred účinnosťou zákona,“.

 

ZDROJ: Rádio Vlna