Pôrod v zahraničí nárok na materské neovplyvní


To, či sa matke, ktorá je nemocensky poistená, narodí dieťa v zahraničí alebo na Slovensku, nehrá žiadnu úlohu v tom, ako jej vzniká nárok na túto dávku.

Zdroj: shutterstock.com

Aspoň tak to vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky. Čo robiť v prípade, keď sa dieťa narodí v zahraničí...To pre Rádio Vlna vysvetľuje hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

„V prípade, že je to v zahraničí, musí sa obrátiť na príslušnú pobočku sociálnej poisťovne a postup, ako si uplatniť túto dávku sa líši v závislosti od toho ako ten štát, v ktorom porodila má vzťah ku Slovensku,“.

Sociálna poisťovňa akceptuje tlačivá a potvrdenia z dvoch typov štátov. Prvý z nich sú členské štáty únie. Tým druhým sú štáty, s ktorými má Slovensko uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení. Existuje ale aj možnosť, že Slovensko s nejakým štátom nemá uzatvorenú takúto zmluvu. Pokračuje Peter Višváder.

„Ak Slovensko nemá uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení a tento štát pritom pristúpil na dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín, tak tlačivo vystavené ošetrujúcim lekárom v takomto štáte musí byť overené osvedčením hodnovernosti verejnej listiny,“.

Ak ide o štát, ktorý nepristúpil k tomuto dohovoru, tak toto osvedčenie je ešte komplikovanejšie a vyžaduje sa u rôznych orgánov. Peter Višváder preto odporúča riadiť sa priamo pokynmi sociálnej poisťovne.

„Bez ohľadu na to, o ktorý štát ide, matka musí dať neformálnu žiadosť do sociálnej poisťovne, ktorá obsahuje meno, priezvisko, identifikačné číslo (rodné číslo), adresu trvalého, prechodného pobytu, poistný vzťah. Samozrejme, musí tam byť dátum, podpis a uvedený aj spôsob výplaty,“.

Čiže túto žiadosť musí každopádne predložiť. Potom sa to už líši podľa štátu, v akom vzťahu je k Slovensku.

 

ZDROJ: Rádio Vlna/TASR